Новые поступления литературы 2014г.

На русском и узбекском языках
 

 Основные тенденции и показатели экономического и социального развития Республики Узбекистан за годы независимости (1990-2011 гг.) и прогноз на 2012-2015 гг: Статистический сборник. - Т.: Узбекистан, 2013. - 128 с. - ISBN 978-9943-28-000-7: 3980.50 сум.  Тираж - 5000 экз.

 

 

На узбекском языке​

 

Algebra va matematik analiz asoslari: darslik / A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J.H. Husanov umumiy tahriri ostida; Q.1. - Т.:O'qituvchi, 2013. - 400 b. - ISBN 978-9943-02-685-8: 8603.96 s.   Тираж -6470 экз.

    “Algebra va matematik analiz asoslari” darsligi ikki qismdan iborat bolib, akademik litseylar va  kasb-hunar kollejlari o’quv rejasiga asosan, aniq fanlar yo’nalishi, shuningdek, matematika umumta’lim fani sifatida o’rganiladigan guruhlarning “Algebra va matematik analiz asoslari” kursining o’quv dasturidagi barcha materiallarni o’z ichiga oladi.

 

 

Algebra va matematik analiz asoslari: darslik. Q.II/ A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J.H. Husanov umumiy tahriri ostida. - Т.: O'qituvchi, 2013. - 400 b. - ISBN 978-9943-02-686-5: 8116.15 s.  Tiraj -7668.

    Ushbu “Algebra va matematik analiz asoslari (II qism)” darsligi nomli  kitob I qismining davomi bo’lib, kasb-hunar kollejlari talabalari va oqtuvchilari ucun moljallangan.

 

 

 

 

 

     Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижти-

моий тараққиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-2011 йиллар) aсосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2012-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари:

статистик тўплам. - Т.: Узбекистон, 2013. - 128 б. - ISBN 978-9943-01-974-4: 2596.51 сум.  Tiraj 30000.

                                 

 

Abdullayeva, Sh.Z.

  Pul muomalasi va kredit: o'quv qo'llanma/ Sh.Z. Abdullayeva. - Т.: Ilm-Ziyo, 2013. - 256 b. - ISBN 978-9943-303-95-9: 12800 s. 

 Тираж - 3152 экз

    Qo’lingizdagi ushbu kitob pul, kredit va banklar haqida o’quv qo’llanma bo’lib, unda pul muomilasi, kredit tizimi va banklar faoliyatini tashkil etish asoslari ko’rsatilib o’tilgan.

 

Zokirov, Q.T.

                Oqava suv tarmoqlari qurilmalari: o'quv qo'llanma/ Q.T. Zokirov, T. Mamajonov, E.S. Bo'riyev. - Т.: Ilm-Ziyo, 2013. - 104 b. - ISBN 978-9943-16-097-2: 14390 s. 

Тираж - 935 экз.

  Ushbu o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Oliy va

o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tomonidan kasb-hunar kollejlarining tayyorlov yo‘nalishi 3580400 — «Muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi va montaji» kasbi hamda 3580401 — «Suv, gaz ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini o‘matish, ta’mirlash va ishlatish ustasi» yo'nalishi bo‘yicha tahsil oladigan o‘quvchilar uchun tavsiya etilgan.

O‘quv qo‘llanmada shahar va sanoat korxonalarida hosil bo‘ladigan oqova suvlaming turlari va ulami oqizish, tozalash, tozalash inshootlarida tutilgan chiqindilarga ishlov berish, chiritish va tozalangan oqova suvlarni zararsizlantirib, suv havzalariga oqizish usullari va qurilmalarining ishlatilishi bayon qilingan.

 

Matkarimov, K.J.

              Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar: o'quv qo'llanma/ K.J. Matkarimov, B.J. Mahmudov, A.A. Norqulov. - T.: Noshir, 2013. - 388 b. - ISBN 978-9943-4199-1-9: 30010.85 s.  Тираж -1257 экз.

  Mazkur o'quv qo'llanma «Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar» fani bo'yicha avtomobil, transport va qishloq xo'jaligi mashinalari, traktorlari yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalari uchun namunaviy dastur asosida tayyorlangan. Ushbu o'quv qo'llanmadan avtomobil, transport va qishloq xo'jaligi mashinalari yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlari ​o'quvchilari hamda oliy o'quv yurtlari talabalari ham foydalanishlari mumkin.

 

Gurin, V.F.

             Avtomobilsozlik texnologiyasi: darslik/ V.F. Gurin, V.D. Klepikov, V.V. Reyn, S.M. Qodirov, Q.N. Do'stmuhamedov. - Т.: Sharq, 2013. - 288 b. - ISBN 978-9943-26-094-8: 9378 s. 

Тираж-3159 экз.

    Darslikda avtomobillar va traktorlaming ayrim detallarini zavod sharoitida yasab, yig‘ib, tayyor avtomobil (traktor) holiga keltirilgunga qadar bo‘ladi- gan jarayonlar bayon etilgan. «Технология автотракторостроения» (М.: «Машиностроение», 1981; В.Ф. Гурин, В.Д. Клепиков, В.В. Рейн) va «Технология автомобилестроения» (М.: «Машиностроение», 1986; В.Ф. Гурин, М.Ф. Гурин) kitoblaridan tarjima qilinib, O‘zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, t.f.d., professor S.M. Qodirov va TAYI professori Q.N. Do'stmuhamedovlar tomonidan kasb-hunar kollejlari o'quv dasturiga moslashtirilgan, «O‘zDEUavto» va «SamKochavto» zavodlari haqidagi boblar bilan to‘ldirilgan.

 

 

 ​Yoldoshev, Q.R.

            Mehnat muhofazasi va texnik xavsizligi: o'quv qo'llanma/ Q.R. Yoldoshev, B. Yusupov. - T.: Davr Nashriyoti, 2013. - 200 b. - ISBN 978-9943-4226-8-1: 4804 s.  8619 экз.

O'quv qo'llanmada fanning maqsadi, vazifalari, asosiy bo’limlari va ularda o‘rganiladigan masalalar, rivojlanish tarixi, boshqa fanlar bilan o'zaro bog‘liqligi, fanning nazariy, huquqiy va tashkiliy asoslari, ishlab chiqarish sanitariyasi va mehnat gigiyenasi, xavfsizlik texnikasi, yongin xavfsizligi asoslari hamda jarohatlanganda yoki shikastlanganda birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalari va usullari yoritilgan.

O‘quv qo'llanma kasb-hunar kollejlarining «Neft va gaz ishi» ta!lim yo‘nalishi talabalari uchun mo'ljallangan. Undan boshqa vo‘nalish talabalari. pedagoglar va soha mutnxassislari hamda oliy o'quv yurtlari talabalari ham foydalanishlari mumkin.

 

 

 

Norqulov, A.

            Metallar texnologiyasi: o`quv qo`llanma/ A.A.Norqulov, S.D.Nurmurodov, X.I.Turkmenov. - T.: "VNESHINVESTPROM", 2013. - 188 b. - ISBN 978-9943-4232-5-1: 12700,92 s  1181 экз.

     O‘quv qo‘llanmada metallar texnologiyasi fani haqida umumiy tushunchalar, qora va rangli metallar metallurgiyasi, qotishmalar nazariyasi, metallami mexanik sinash usullari, konstruksion materiallar, metallarga termik va kimyoviy-termik ishlov berish usullari, rangli metallar va ulaming qotishmalari, metall va qotishmalaming tarkibi, strukturalari, xossalari, aniq o‘lchamli detal tayyorlash usullari, nometall materiallar (plastmassa, yog‘och, shisha, rezina va boshqalar), kompozitsion materiallar bo'yicha ma’lumot berilgan. O‘quv qo‘llanma metallar texnologiyasi fani va shu yo‘nalishdagi kasb-hunar kollejlariga hamda bakalavr va magistrlar, olim va mutaxassislar, stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchi va katta ilmiy hodim- izlanuvclii foydalanishi uchun moijallangan.

 

 

Karimov, I.A.

                 O'zbekiston mustaqillikka erishish erishish ostonasida/ I.A. Karimov. - T.: O'zbekiston, 2013. - 432 b. - ISBN 978-9943-01-728-3: 6636.36 s. 

Тираж - 10000 экз.

    Ma’lumki, Vatanimiz tarixida unitilmas davr bo’lgan, mamlakatimiz rahbarining O’zbekistonning o’z davlat mustaqilligini qo’lga kiritish arafasida va undan keying daslabki oylarda olib borgan jo’shqin va serqirra siyosiy-ijtimoiy faoliyatini aks ettirgan bu kitob keng ommaga mo’ljallangan.

     Президентга мактублар. - Т.: Маънавият, 2013. - 240 b. - ISBN 978-9943-04-215-53: 5238 s. 

Тираж-30000 экз.

  Ушбу тупламда мамлакатимиз ва чет эл фукаролари, хорижий давлатлар етакчилари, атокли сиёсат ва жамоат арбоблари, илм-фан, маданият, адабиёт ва санъат номояндалари томонидан давлат рахбари Ислом Каримов номига 2009-2013 йиллар давомида келган хатлардан намуналар ўрин олган.

 

Zokirov, Q.T.

                 Suv ta'minoti va oqava suv tizimlarining asoslari: o'quv qo'llanma/ Q.T. Zokirov, E.S. Bo'riyev. - Т.: Ilm-Ziyo, 2013. - 192 b. - ISBN 978-9943-16-125-2: 27948.26 s. 

Тираж - 791 экз.

. Qo’llanmada shahar aholisi va sanoat korxonalariga talab qilinadigan miqdorda hamda bosimda sifatli suv yetkazib berish, ularni tayyorlash usullari va yo’llari bayon etilgan.

Каримов, И.А.

                 Амалга  ошираётган ислохотларимизни янада чукурлаштириш ва фукаролик жамиятни куриш- ёруг келажагимизнинг aсосий омилидир. : Узбекистон Республикаси Конститутсиясининг 21 йиллигига багишланган тантанали маросимдаги  маъруза (2013 - йил 7- декабрь)/ И.А. Каримов. - Т.: Узбекистан, 2013. - 48  с. - ISBN 978-9943-01-991-1: б/ц 

Тираж- 45000 экз.

Nabiyev, A.

                 Texnik mexanika: darslik/ A.Nabiyev, J.Shosalimov, M.Ergashev. - T.: "Davr Nashriyoti", 2013. - 272 b. - ISBN 978-9943-4226-9-8: 19120 s 

Тираж - 1199 экз.

    Kitobda nazariy mexanika, materiallar qarsshiligi hamda mashina detallari bayon etilgan, muhandislik amaliyotining turli sohalarida uchraydigan ba’zi muhim masalar yechib ko’rsatilgan.